Nguồn : MBS - CTCK MB

Ngành : Bưu chính - Viễn thông

Download : mwg_YWXU.pdf

Kết quả kinh doanh 4 tháng đầu năm 2018 khả quan với tăng trưởng 43% doanh thu thuần và 44% lợi nhuận sau thuế so với cùng kỳ, đạt tương ứng 29.699 tỷ đồng và 1.044 tỷ đồng. 

Cửa hàng Bách Hoá Xanh mới mở trong tháng 4 đã ghi nhận doanh thu hơn 1 tỷ đồng/cửa hàng/tháng. 

Dự kiến MWG phát hành thêm tối đa 180 triệu cổ phiếu trong năm 2018, bao gồm cổ tức bằng cổ phiếu tối đa 170 triệu cổ phiếu và 9,7 triệu cổ phiếu ESOP.

Chúng tôi khuyến nghị khả quan đối với cổ phiếu MWG với giá mục tiêu 140.000 đồng/cổ phiếu. Doanh thu và lãi ròng ước đạt 86.884 tỷ đồng và 2.624 tỷ đồng.