Nguồn : KBSV - CTCK KB Việt Nam

Ngành : Cơ Điện

Download : baocaocapnhatree_QTBD.pdf

Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh (mã REE) là Công ty có nền tảng hoạt động vững chắc với bốn mảng kinh doanh chính tạo ra nguồn doanh thu và lợi nhuận ổn định: (1) Dịch vụ xây lắp cơ điện công trình M&E, (2) Kinh doanh điện gia dụng với thương hiệu Reetech, (3) Cho thuê văn phòng, và (4) Đầu tư chiến lược tập trung ngành tiện ích.

Chúng tôi dự báo doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế của REE trong năm 2018 đạt lần lượt 5.567 tỷ đồng (tăng 11,5% so với năm trước) và 1.601 tỷ đồng (tăng trưởng 16,3%).

Đánh giá triển vọng tiếp tục tích cực cho công ty trong năm 2019, chúng tôi dự phóng doanh thu và lợi nhuận sau thuế của công ty lần lượt 6.267 tỷ đồng (tăng 12,6% so với năm trước) và 1.914 tỷ đồng (tăng 19,6% so với năm trước). Nhờ sự đóng góp tích cực trở lại của mảng M&E và tỷ lệ lấp đầy Etown Central tăng lên 98% trong năm 2019, ngược lại mảng thủy điện chúng tôi ước tính sẽ bị chững lại do tình hình thủy văn năm sau được dự báo sẽ hạn hán trở lại.

Chúng tôi áp dụng phương pháp Mark-to-Market (định giá theo thị trường) đối với phần (1)- danh mục đầu tư vào lĩnh vực tiện ích: như Bảng 1 chúng ta thấy rằng giá trị thị trường của các công ty liên doanh liên kết của REE đạt 6,196 tỷ đồng (đối với những công ty không niêm yết chúng tôi giả định giá thị trường bằng giá trị sổ sách mà REE đã đầu tư). Áp dụng phương pháp chiết khấu dòng tiền tự do (FCFF) với phần (2): với 3 mảng hoạt động chính M&E, ReeTech, và cho thuê văn phòng.

Dựa trên kết quả định giá và phân tích nêu trên, chúng tôi đưa ra khuyến nghị MUA đối với cổ phiếu REE với mức giá mục tiêu 44.800 đồng/cổ phiếu.