BCE: Ngày GDKHQ Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 và tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt năm 2013 (13%)

CTCP Xây dựng và Giao thông Bình Dương (BCE- HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/3/2014

- Ngày đăng ký cuối cùng: 27/03/2014

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 và tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt năm 2013.

1. Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014:

-  Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: 8h30 thứ sáu 25/04/2014

- Địa điểm thực hiện: Hội trường văn phòng Công ty Cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương, địa chỉ: Lô G, Đường Đồng Khởi, Phường Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương (Thành phố mới Bình Dương).

- Nội dung họp:

+ Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động năm 2013 và kế hoạch kinh doanh năm 2014;

+ Báo cáo giám sát Tổng Giám đốc của Hội đồng Quản trị;

+ Báo cáo của Ban kiểm soát;

+ Tờ trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt: Báo cáo tài chính năm 2013; Phân phối lợi nhuận năm 2013; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014; Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014; Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2014; Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2014; Các vấn đề khác có liên quan.

2. Tạm ứng cổ tức năm 2013 bằng tiền mặt:

- Tỷ lệ thực hiện: 13%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.300 đồng)

- Thời gian thực hiện: 23/05/2014

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục thực hiện quyền nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục thực hiện quyền nhận cổ tức tại trụ sở Công ty Cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương kể từ ngày 23/05/2014 trong thời gian làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 (sáng từ 8h30-11h30, chiều từ 14h00-16h30) theo địa chỉ: Lô G, Đường Đồng Khởi, Phường Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương (Điện thoại: 0650. 2220888; fax: 0650. 2220886).

VNIndex

961.26

11.36 (1.18%)

 
VNIndex 961.26 11.36 1.18%
HNX 141.7 0.84 0.59%
UPCOM 63.64 -0.11 -0.17%