BCE: Ngày GDKHQ tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

 

CTCP Xây dựng và Giao thông Bình Dương (BCE - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  15/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: 08h30 Thứ sáu ngày 15/04/2016

- Địa điểm thực hiện: Hội trường Văn phòng Công ty Cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương, địa chỉ: Lô G, Đường Đồng Khởi, Phường Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương (Thành phố mới Bình Dương).

- Nội dung lấy ý kiến:

-  Báo cáo của Hội  đồng quản trị về hoạt động năm 2015 và  phương hướng năm 2016;
-  Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2015 và  kế hoạch kinh doanh năm 2016;
-  Báo cáo của Ban kiểm soát;
-  Tờ trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt:
+  Báo cáo tài chính năm 2015;
+  Phân phối lợi nhuận năm 2015;
+  Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016;
+  Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016;
+  Thù lao Hội đồng quản trị  và Ban kiểm soát năm 2016;
+  Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2016;
+  Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị  thay thế nhiệm kỳ 2012- 2017;
+  Các vấn đề khác có lien quan.

VNIndex

919.08

-1.97 (-0.21%)

 
VNIndex 919.08 -1.97 -0.21%
HNX 134.37 0.33 0.25%
UPCOM 62.73 -0.66 -1.06%