Bảo Long: Thông báo thay đổi ngày chốt danh sách cổ đông phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2014

THÔNG BÁO

V/v: Thay đổi ngày chốt danh sách cổ đông phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2014

Căn cứ:

-        Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung Luật chứng khoán số 62/2010/QH12;

-        Điều lệ Tổ chức và hoạt động Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Bảo Long;

-        Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu số 60/GCN-UBCK do UBCKNN cấp ngày 30/07/2014;

-        Thông báo phát hành cổ phiếu số 46/2014/BHBL-TB-HĐQT-VP ngày 03/09/2014 về việc Chốt danh sách cổ đông phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2014;

-        Nghị quyết Hội đồng quản trị số 47/2014/NQ-HĐQT ngày 29 tháng 9 năm 2014 thông qua việc thay đổi ngày chốt danh sách cổ đông phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2014.

Căn cứ tình hình thực tế triển khai việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Bảo Long trong năm 2014 và nhằm đảm bảo bảo quyền lợi cho tất cả các cổ đông của Tổng Công ty, Hội đồng quản trị Tổng CTCP Bảo hiểm Bảo Long trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc thay đổi ngày chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu như sau:

1.          Tên Công ty                         : TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM BẢO LONG

2.          Vốn điều lệ                           : 336.345.000.000 đồng

3.          Loại cổ phần                                    : Cổ phần phổ thông

4.          Mệnh giá                              : 10.000 đồng/cổ phần

5.          Tổng số lượng phát hành thêm: 6.726.900 cổ phiếu.

6.          Tỷ lệ thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm: 10:2 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 10 cổ phần sẽ được quyền mua thêm 02 cổ phần phát hành thêm).

7.          Giá phát hành                       : 10.300 đồng/cổ phần

8.          Ngày chốt danh sách hưởng quyền:

-     Ngày chốt danh sách hưởng quyền theo Thông báo cũ: 16h00 ngày 29/09/2014.

-     Ngày chốt danh sách theo Thông báo mới: 16h00 ngày 20/10/2014.

9.          Thời hạn đăng ký mua và nộp tiền: từ ngày 22/10/2014 đến hết ngày 11/11/2014

10.      Thời gian chuyển nhượng quyền mua: từ ngày 22/10/2014 đến hết ngày 05/11/2014

Căn cứ trên danh sách hưởng quyền ngày 20/10/2014, Hội đồng quản trị sẽ thông báo đến từng cổ đông cụ thể về số lượng cổ phần được quyền mua trong đợt này.

Hội Đồng Quản Trị trân trọng thông báo.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH  

Nguyễn Thành Long

Tin bài liên quan

VNIndex

997.43

-5.65 (-0.57%)

 
VNIndex 997.43 -5.65 -0.57%
HNX 146.84 -0.86 -0.59%
UPCOM 66.9 0.11 0.16%

Lịch sự kiện

01/12/2020
03/12/2020
04/12/2020
07/12/2020
08/12/2020
09/12/2020
10/12/2020
14/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
21/12/2020
22/12/2020
26/10/2021