Bản tin tài chính kinh doanh trưa 27-7

(người quan sát)