Bản tin tài chính kinh doanh trưa 2-11

(nguồn vtv.vn)