Bản tin tài chính kinh doanh trưa - 13/06/2014

Doanh nghiệp kinh doanh có lãi nhưng không trả nổi cổ tức cho cổ đông. (nguồn vtv.vn).