Bản tin tài chính kinh doanh trưa 10-11

(nguồn vtv.vn )