Bản tin tài chính kinh doanh trưa - 10/09/2014

(nguồn vtv.vn)