Bản tin tài chính kinh doanh trưa 1-12

(nguồn vtv.vn)