Bản tin tài chính kinh doanh trưa 08-12-2015

(nguồn vtv.vn)