Bản tin tài chính kinh doanh trưa 07-01

(nguồn vtv.vn)