Bản tin tài chính kinh doanh trưa - 05/08/2014

(nguồn vtv.vn)