ASM: Ngày GDKHQ Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015

 

Công ty cổ phần Tập đoàn Sao Mai (ASM – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/12/2014

- Ngày đăng ký cuối cùng:        24/12/2014

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015

- Tỷ lệ thực hiện : 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện : thông báo sau

- Địa điểm thực hiện : Hội trường Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai (khu đô thị cao cấp Sao Mai, Phường Bình Khánh, Thành phố Long Xuyên, An Giang)

- Nội dung cuộc họp :

+ Thông qua kết quả kinh doanh năm 2014 và kế hoạch kinh doanh năm 2015;

+ Thông qua báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán;

+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2014;

+ Thông qua phương án phát hành thêm cổ phiếu năm 2015;

+ Và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

VNIndex

950.8

-10.46 (-1.1%)

 
VNIndex 950.8 -10.46 -1.1%
HNX 139.03 -2.67 -1.92%
UPCOM 63.91 0.0 0.0%