APS: Ngày GDKHQ tham dự họp Đại hội cổ đông bất thường 2014

CTCP Chứng khoán Châu á - Thái Bình Dương (APS – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/9/2014

- Ngày đăng ký cuối cùng:        29/09/2014

- Lý do và mục đích: Mời tham dự họp Đại hội cổ đông bất thường 2014

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Ngày thực hiện: Dự kiến từ 9h00 đến 12h00 ngày 11/10/2014 (thứ bảy)

- Địa điểm thực hiện: Sẽ được gửi tới các cổ đông theo Thông báo mời họp

- Nội dung Đại hội:

+ Trình phương án sáp nhập Công ty cổ phần Chứng khoán Sen Vàng (GLS) với Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á – Thái Bình Dương (APEC-APS);

+ Trình và thảo luận các vấn đề khác theo nội dung tờ trình.

VNIndex

961.26

0.0 (0.0%)

 
VNIndex 961.26 0.0 0.0%
HNX 141.7 0.0 0.0%
UPCOM 63.91 0.27 0.42%