ABT: Ngày GDKHQ Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

 

Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre (ABT – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/2/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 02/03/2015

- Lý do và mục đích:          Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2015

- Tỷ lệ thực hiện:              1:1 (01 cổ phiếu- 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện:        28/3/2015

- Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre

- Nội dung đại hội:

+ Báo cáo hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 của Hội đồng quản trị (HĐQT);

+ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014;

+ Báo cáo hoạt động năm 2014 của Ban kiểm soát;

+ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015;

+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền.

VNIndex

946.47

-4.33 (-0.46%)

 
VNIndex 946.47 -4.33 -0.46%
HNX 137.13 -1.9 -1.39%
UPCOM 63.57 -0.34 -0.53%