(ĐTCK) HĐQT Nam A Bank vừa có thông báo chốt danh sách để thông báo về hồ sơ đề cử, ứng cử vào HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ VII (2016-2021) và tham dự ĐHCĐ thường niên lần thứ 24.
Theo đó, Nam A Bank chốt danh sách cổ đông vào ngày 11/3/2016 để thực hiện các nội dung gồm: Thông báo cho cổ đông về số lượng thành viên dự kiến được bầu vào HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ VII và các điều kiện, tiêu cuẩn phải đáp ứng với các chức danh được bầu.
Thời gian gửi thư cho cổ đông để xin ý kiến bằng văn bản là ngày 12/3/2016. Thời gian nhận ý kiến phải hồi của cổ đông/nhóm cổ đông về việc ứng cử, đề cử người giữ chức danh thành viên HĐQT, Ban kiểm soát là từ ngày 12/3-25/3.
Còn thời gian dự kiến tổ chức ĐHCĐ là vào lúc 8h30 sáng ngày 15/4/2016 tại TP.HCM.
Nội dung chương trình dự kiến tại đại hội gồm: Báo cáo tổng kết hoạt động 2015 và kế hoạch kinh doanh 2016; Báo cáo kết quả quản trị hoạt động ngân hàng nhiệm kỳ VI (2011-2016) và định hướng công tác quản trị nhiệm kỳ VII (2016-2021) của HĐQT; Bầu thành viên HĐQT, Ban kiểm soát Nam A Bank nhiệm kỳ VII và một số nội dung khác.
Thùy Vinh
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.