(ĐTCK) Báo cáo tài chính quý 3/2016 của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) vừa công bố cho thấy, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 330 tỷ đồng, gấp 3 lần so với cùng kỳ năm trước. 

Trong kỳ, thu nhập lãi thuần quý III/2016 của Ngân hàng tăng 70% lên 1.198 tỷ đồng. Trong khi đó, hoạt động kinh doanh ngoại hối lãi 39,4 tỷ đồng, giảm nhẹ so với quý III/2015. Lỗ thuần từ hoạt động dịch vụ hơn 83 tỷ đồng và lỗ thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư 113.7 tỷ đồng (cùng kỳ năm trước chỉ lỗ lần lượt 69 tỷ đồng và 360 triệu đồng). Bên cạnh đó, chi phí hoạt động tăng 14% lên 439 tỷ đồng; chi phí dự phòng rủi ro tín dụng cũng tăng 36% lên 153 tỷ đồng.

Về dòng tiền hoạt động, trong 3 quý đầu năm, LienVietPostBank đã trả chi phí lãi và các chi phí tương tự hơn 3.108 tỷ đồng, tăng 12%. Còn dòng tiền chi cho kinh doanh chứng khoán tăng 4.813 tỷ đồng (cùng kỳ năm trước giảm 4.902 tỷ đồng). Dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của LienVietPostBank dương 7.987 tỷ đồng, cùng kỳ năm trước âm 2.017,5 tỷ đồng, chủ yếu do tăng tiền gửi của khách hàng; tăng các khoản tiền gửi, tiền vay các TCTD và thu nhập lãi cũng như các khoản thu nhập tương tự gia tăng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế của Ngân hàng đạt 865 tỷ đồng, tăng gấp 2,5 lần 9 tháng đầu năm 2015 và tương đương 94,5% kế hoạch cả năm 2016; lợi nhuận sau thuế gần 700 tỷ đồng, gấp đôi cùng kỳ.

Tính đến thời điểm 30/09/2016, tổng tài sản có của LienVietPostBank đạt 133.080 tỷ đồng, tăng 24% so với đầu năm (107,587 tỷ đồng); trong đó tiền gửi tại NHNN tăng 6 lần lên 11.493,5 tỷ đồng. Huy động vốn đạt 107.053 tỷ đồng, tăng 34%; cho vay khách hàng ghi nhận 71.880 tỷ đồng, tăng 29,5% so với đầu năm.

Kết quả hoạt động kinh doanh quý III/2016 của LienVietPostBank: