(ĐTCK) Ngày 17/4, tại TP.HCM, BIDV tiến hành ĐHCĐ thường niên năm 2015. Trong năm 2014 đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ giao và thực hiện đúng tiến độ Đề án tái cơ cấu BIDV 2013-2015 được NHNN phê duyệt. Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế phấn đấu đạt trong năm 2015 là 7.500 tỷ đồng.

Cụ thể, tổng tài sản tăng trưởng khá: Tổng tài sản đạt 655 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 18%, tiếp tục là một trong những NHTM có quy mô lớn nhất thị trường. Tổng dư nợ tín dụng tăng trưởng tích cực so với toàn ngành ngân hàng, chất lượng tín dụng được cải thiện: dư nợ tín dụng cho các TCTD và dân cư đạt trên 460 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 18,9%, tăng trưởng gắn với kiểm soát chất lượng, tỷ lệ nợ xấu có xu hướng giảm dần từ mức 2,9% năm 2012 xuống dưới 2% năm 2014.

Cơ cấu tín dụng chuyển dịch theo đúng định hướng với tốc độ tăng trưởng tín dụng lĩnh vực ưu tiên (DNVVN, công nghệ cao, nông nghiệp nông thôn, xuất khẩu) đều cao hơn tốc độ tăng trưởng chung, tỷ lệ dư nợ bán lẻ trên tổng dư nợ tăng, đạt 17%.

Huy động vốn của các TCTD và dân cư đạt 502 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 20%. Cơ cấu nguồn vốn cải thiện theo hướng gia tăng tính ổn định, bền vững, tăng tỷ trọng tiền gửi dân cư.

Thu dịch vụ ròng đạt 2.835 tỷ, tăng 18,4% so với năm 2013, tiếp tục là một trong những ngân hàng có quy mô thu dịch vụ ròng dẫn đầu thị trường. Hiệu quả kinh doanh tăng trưởng ổn định phù hợp với tốc độ tăng trưởng quy mô: Lợi nhuận trước thuế đạt trên 6.065 tỷ, tăng trưởng 20% so với năm 2013, dự phòng rủi ro trích lập đầy đủ theo quy định, ROE đạt 14,4% và ROA đạt 0,8%. Đảm bảo tỷ lệ chi trả cổ tức không thấp hơn 9% như đã cam kết với cổ đông.

Trên cơ sở các kết quả hoạt động kinh doanh của BIDV năm 2014, BIDV xây dựng định hướng hoạt động kinh doanh 2015 gồm: tăng trưởng tín dụng ở mức 16%, tăng trưởng huy động vốn ở mức 16,5%, Lợi nhuận trước thuế phấn đấu đạt 7.500 tỷ đồng, ROA, ROE đảm bảo cải thiện hơn so với năm trước; Kiểm soát tỷ lệ nợ xấu ở mức 3%, phấn đấu ≤2,5%; Đảm bảo các tỷ lệ an toàn trong hoạt động theo quy định của NHNN.

 
Thùy Vinh
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.