BỘ CÔNG THƯƠNG
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA-RƯỢU-NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 140 /2016/TB-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 04 năm 2016

THÔNG BÁO
V/v: Chốt danh sách cổ đông và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Bia Sài Gòn năm 2016
    Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG

Tổng Công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn (SABECO – Bia Sài Gòn) xin thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Bia Sài Gòn năm 2016 (sau đây gọi tắt là Đại hội) như sau:

Thời gian tổ chức dự kiến: 8h 00 ngày 27/05/2016.

Địa điểm tổ chức dự kiến: Khách sạn REX, 141 Nguyễn Huệ, Quận 1, Tp.HCM.

Thành phần tham dự: Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Bia Sài Gòn có tên trong danh sách cổ đông chốt vào lúc 00 giờ 00 ngày 26/04/2016 đều có quyền tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội.

Nội dung chương trình Đại hội:

Báo cáo kết quả SXKD năm 2015; Kế hoạch SXKD năm 2016.

Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán.

Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015; Kế hoạch hoạt động năm 2016.

Báo cáo công tác kiểm soát năm 2015; Kế hoạch hoạt động năm 2016.

Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2015; Dự kiến phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2016.

Tờ trình quyết toán tiền lương, thù lao cho HĐQT và BKS năm 2015; Dự kiến tiền lương, thù lao cho HĐQT và KBS năm 2016.

Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính năm 2016.

Tờ trình bầu cử (nếu có).

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, rất mong Quý cổ đông đăng ký tham dự trước 16 giờ 00 ngày 23/05/2016. 

Cổ đông đăng ký hoặc ủy quyền cho người khác tham dự, vui lòng đăng ký về:

Công ty cổ phần chứng khoán FPT – Chi nhánh Tp. HCM

Tầng 3, 136-138 Lê Thị Hồng Gấm, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.HCM.

Điện thoại: (08).6290.8686, số máy lẻ 8711 hoặc 8701

Hoặc:

Tổng Công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn

Lầu 5, Tòa nhà Vincom Center, số 72 Lê Thánh Tôn, Quận 1, Tp.HCM

ĐT: (84) 08. 3829 4081/83- Fax: (08) 3829 6856

Website: www.sabeco.com.vn- Email: sabeco@sabeco.com.vn

Hồ sơ đăng ký ủy quyền cho người khác tham dự bao gồm: Giấy ủy quyền tham dự, bản sao Giấy CMND hoạc hộ chiếu của Cổ đông và xuất trình CMND của người được ủy quyền. Mẫu giấy ủy quyền và tài liệu được đăng tải trên website.

Cổ đông sử dụng Thông báo này như Thư mời họp. Cổ đông khi tham dự Đại hội, vui lòng đem theo CMND hoặc hộ chiếu (bản chính).

Quý cổ đông vui lòng tải Tài liệu trên website: www.sabeco.com.vn hoặc www.fpts.vn

Trân trọng thông báo.

Nơi nhận: - Như trên;

- TV HĐQT, BKS, BĐH.

- Lưu VPHĐQT, VT.

 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

                                  (Đã ký)

Võ Thanh Hà

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.