Tên Tổ chức phát hành : Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang
Tên giao dịch : Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang
Trụ sở chính : Xã Trưng Trắc, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên
Điện thoại : 0321.3997 185
Fax : 0321.3980 908

Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Quang thông báo ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán : Cổ phiếu công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang
Mã chứng khoán : ITQ
Mệnh giá : 10.000 đồng
Sàn giao dịch : HNX
Ngày đăng ký cuối cùng : 12/06/2015

1. Lý do và mục đích

Thực hiện quyền mua cổ phiếu

2. Nội dung cụ thể
Thực hiện quyền mua cổ phiếu

Số lượng chứng khoán phát hành: 8.337.332 cổ phiếu

Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu

Tỷ lệ thực hiện: 7,752999:4,168666
(cổ đông nắm giữ một (01) cổ phiếu thì được hưởng một (01) quyền mua, cứ 7,752999 quyền mua được mua 4,168666 cổ phiếu mới)

Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ, phương án xử lý cổ phiếu không đặt mua hết: Số cổ phần phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống tới hàng đơn vị. Số cổ phần lẻ do làm tròn (nếu có) sẽ được hủy bỏ. Số cổ phiếu chào bán không thực hiện quyền mua hết hoặc không đăng ký quyền mua được HĐQT chào bán cho các đối tượng khác với giá và điều kiện phù hợp nhưng không ưu đãi hơn các điều kiện chào bán cho cổ đông hiện hữu.

Quy định về chuyển nhượng quyền mua:
+ Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 22/06/2015 đến ngày 17/07/2015
+ Quyền mua được chuyển nhượng: 01 (một) lần

Quy định về chứng khoán đặt mua:

+ Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 22/06/2015 đến ngày 20/07/2015.
+ Chứng khoán đặt mua là loại tự do chuyển nhượng.
Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu tại trụ sở chính Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang - Xã Trưng Trắc, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên và xuất trình chứng minh nhân dân.

Thông tin về tài khoản phong toả đặt mua chứng khoán:
+ Tên chủ tài khoản: Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang
+ Số TK: 0541000236579
+ Nơi mở TK: Vietcombank chi nhánh Chương Dương - PGD Vĩnh Hoàng

File đính kèm: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.