ảnh 1
 THÔNG BÁO
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
Kính gởi:      QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM IMEXPHARM.

Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2014 với những nội dung cụ thể sau:

- Thời gian: 08 giờ 00, ngày 24 tháng 04 năm 2015.

- Địa điểm: Hội trường Công ty Imexpharm ,số 4 đường 30/4,  Phường 1, TP.Cao Lãnh, Đồng Tháp.

- Đối tượng tham dự: Cổ đông sở hữu cổ phần của Imexpharm tính đến ngày 20/03/2015.

* Nội dung: Thảo luận và thông qua các vấn đề :

- Báo cáo Hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2014.

- Báo cáo của Ban điều hành.

- Báo cáo Ban Kiểm soát năm 2014.

- Báo cáo kết quả kiểm toán 2014.

- Báo cáo chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2014.

- Thông qua tờ trình chi phí thù lao và thưởng HĐQT, BKS năm 2015.

- Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2014 và kế hoạch cổ tức năm 2015.

- Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2015.

- Thông qua tờ trình sửa đổi điều lệ .

- Thông qua tờ trình trích lập Quỹ phát triển KHCN

- Báo cáo miễn nhiệm thành viên HĐQT.

- Thông qua tờ trình Bổ nhiệm thành viên HĐQT.

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ trên 5% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục từ sáu tháng trở lên có quyền kiến nghị các vấn đề cần đưa vào chương trình họp ĐHĐCĐ 2014. Kiến nghị phải được lập thành văn bản và được gửi đến Công ty cổ phần dược phẩm Imexpharm chậm nhất là 3 (ba) ngày trước ngày khai mạc Đại hội.

Trường hợp cổ đông không thể đến tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho một cổ đông khác hoặc cho đại biểu nhận ủy quyền (trong danh sách) theo mẫu Giấy ủy quyền. Và khi tham dự Đại hội, Quý cổ đông hoặc người nhận ủy quyền vui lòng mang theo CMND và Giấy ủy quyền (nếu là người nhận ủy quyền) để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.

Nhằm thuận tiện trong công tác tổ chức, Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc Đăng ký tham dự Đại hội và Ủy quyền tham dự Đại hội gửi về Imexpharm trước 16h30 ngày 20/04/2015 theo địa chỉ :

Văn phòng Tổng hợp - Công ty Cổ Phần Dược phẩm IMEXPHARM.

Địa chỉ: Số 4 Đường 30/04, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Điện thoại: (84-67) 3879941 Ext 142         Fax: (84-67) 3853106.

Toàn bộ văn kiện Đại hội, các mẫu biểu Đăng ký tham dự Đại hội, Ủy quyền tham dự Đại hội, các tài liệu khác và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 sẽ được cập nhật trên website:  www.imexpharm.com           

Thông báo thay cho Thư mời họp trong trường hợp Quý cổ đông có quyền dự họp Đại hội nhưng chưa nhận được Thư mời.

Rất hân hạnh được đón tiếp.

                                                     TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                                                                  CHỦ TỊCH

                                                                    ( Đã ký )

                                                            NGUYỄN QUỐC ĐỊNH

 

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.