Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội (XPH – UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 8/4/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 10/04/2015

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: 15/05/2015

- Địa điểm thực hiện: Lô CN 3.2 Khu Công nghiệp Thạch Thất, Quốc Oai, TP.Hà Nội

- Nội dung họp:

+ Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2015;

+ Thông qua báo cáo tài chính năm 2014 đã kiểm toán, mức chi trả cổ tức năm 2014;

+ Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;

+ Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2014; Đề xuất chi trả thù lao năm 2015 cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;

+ Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015;

+ Các vấn đề quan trọng khác.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.