Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội (XPH- UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  14/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 4/2016

- Địa điểm thực hiện: Dự kiến tại Lô CN3.2, khu Công nghiệp Thạch Thất – Quốc Oai, thành phố Hà Nội

- Nội dung lấy ý kiến:

+ Thông qua báo cáo của Giám đốc; Báo cáo của Hội đồng Quản trị và Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2015;
+ Thông qua báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán, lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016;
+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2015;
+ Thông qua phương án phát hành cổ  phiếu từ nguồn Quỹ đầu tư phát triển và Quỹ khác thuộc Chủ sở hữu;
+ Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch lợi nhuận, cổ tức năm 2016;
+ Thông qua thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, thư ký Công ty;
+ Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt  động của Công ty;
+ Miễn nhiệm và bầu thay thế  một số thành viên Hội đồng Quản trị và  Ban Kiểm soát;
+ Các vấn đề khác có liên quan.

 

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.