Công ty Cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú (XMD- UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  14/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Công ty thông báo cho cổ đông trong thư mời họp

- Địa điểm thực hiện: Trụ sở chính Công ty – xã Đạo Tú, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc

- Nội dung lấy ý kiến:

+ Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2016;
+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, tỷ lệ  cổ tức năm 2015 và kế hoạch năm 2016;
+ Quyết định mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
+ Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị;
+ Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát;
+ Trình Đại hội lựa chọn tổ chức kiểm toán năm 2016;
+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội  đồng cổ đông.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.