Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai (XMC – Đại chúng chưa niêm yết)

- Ngày đăng ký cuối cùng:  11/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo cho cổ đông trong thư mời họp

- Địa điểm thực hiện: Trụ sở chính Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai

- Nội dung lấy ý kiến: Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 và các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.