Công ty cổ phần ACC-78 (X78 – Đại chúng chưa niêm yết )

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/02/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng: 19/02/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện:  Công ty sẽ thông báo sau

- Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty cổ phần ACC-78, thôn Nhị Hà, xã Sơn Hà, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn

- Nội dung lấy ý kiến:

+ Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá  tình hình công tác quản lý kinh doanh của Công ty năm 2015 và phương hướng năm 2016;
+ Báo cáo của Ban Kiểm soát về quản lý Công ty của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc năm 2015;
+ Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2015;
+ Phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ  tức năm 2015 của Công ty;
+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại họi đồng cổ đông.

 

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.