Công ty cổ phần Bến Xe Miền Tây (WCS- HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  22/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2016 

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Ngày 22/04/2016

- Địa điểm thực hiện: Khách sạn Thiên Hồng, địa chỉ: Số 54-58 Tản Đà, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh

- Nội dung họp:

+  Báo cáo tình hình hoạt động, kết quả sản xuất kinh doanh 2015 và kế hoạch, giải pháp sản xuất kinh doanh năm 2016;
+  Báo cáo hoạt động của Hội động quản trị năm 2015;
+  Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015;
+  Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán;
+  Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2015 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016; chế độ thù lao của HĐQT, BKS, tiền thưởng cho người quản lý doanh nghiệp và cho người lao động năm 2016;
+  Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm 2016;
+  Bầu HĐQT – BKS nhiệm kỳ 2016-2021;
+  Tờ trình về việc sửa đổi điều lệ và quy chế quản trị Công ty;
+  Các vấn đề khác.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.