Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức (VTX - UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền:24/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  25/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2016 

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo cho cổ đông qua Thư mời tham dự Đại hội

- Địa điểm thực hiện: ố 80-82 Bạch Đằng, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

- Nội dung họp:

+ Báo cáo hoạt động quản trị năm 2015 của Hội đồng quản trị;
+ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 và dự kiến kế hoạch kinh doanh năm 2016 của Tổng Giám đốc;
+ Báo cáo hoạt động năm 2015 của Ban Kiểm soát;
+ Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán;
+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 và dự kiến năm 2016;
+ Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị  và Ban Kiểm soát năm 2015 và dự kiến năm 2016;
+ Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016;
+ Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ  Công ty;
+ Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020;
+ Thông qua các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.