Công ty Cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng (VTV – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 3/11/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 05/11/2015

- Lý do và mục đích: Trả cổ phiếu thưởng đợt 2 năm 2015 do thực hiện tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu và Tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền

1, Trả cổ phiếu thưởng đợt 2 năm 2015 do thực hiện tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu:

- Tỷ lệ thực hiện: 3:1 (Người sở hữu 03 cổ phiếu được nhận 01 cổ phiếu mới)

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: số cổ phiếu mỗi cổ đông được nhận sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ (nếu có) sẽ bị hủy bỏ, coi như không được phát hành.
 Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 1.000 cổ phiếu. Khi đó, số cổ phiếu cổ đông A được nhận là (1.000*1/3)=333,3 cổ phiếu. Sau khi làm tròn đến hàng đơn vị, số cổ phiếu thực tế mà cổ đông A được nhận là 333 cổ phiếu. Trong trường hợp này, 0,3 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ, coi như không phát hành.

- Địa điểm thực hiện: 

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu thưởng tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu thưởng tại Công ty cổ phần Vicem Vật tư Vận tải Xi măng, địa chỉ: số 21B Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội và xuất trình chứng minh nhân dân.

2, Tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền

- Tỉ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)

- Thời gian thanh toán: 10/12/2015

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Vicem Vật tư Vận tải Xi măng, địa chỉ: số 21B Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu tư ngày 10/12/2015 và xuất trình Chứng minh nhân dân.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.