Công ty cổ phần vận tải xăng dầu VITACO (VTO - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  18/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Lúc 8h, thứ năm ngày 28/04/2016

- Địa điểm thực hiện:  Khách sạn Kim Đô – 133 Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, Q.1, Tp.HCM

- Nội dung lấy ý kiến:

+ Chương trình đại hội;
+ Báo cáo kết quả quản lý điều hành hoạt động SXKD năm 2015, mục tiêu định hướng và giải pháp năm 2016 của Ban quản lý điều hành;
+ Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2015 và  kế hoạch năm 2016;
+ Báo cáo hoạt động của BKS năm 2015 và kế hoạch năm 2016;
+ Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2015;
+ Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2015;
+ Báo cáo quyết toán tiền lương, thù  lao của các thành viên HĐQT và thù lao của các thành viên BKS năm 2015;
+ Tờ trình phương án trả tiền lương, thù lao cho các thành viên HĐQT và thù lao cho các thành viên BKS năm 2016;

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.