Công ty cổ phần Vang Thăng Long (VTL – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/4/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 27/04/2015

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 05/2015

- Địa điểm thực hiện: Công ty cổ phần Vang Thăng Long - Số 3, ngõ 191 Lạc Long Quân, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội

- Nội dung họp:

+ Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2014;

+ Thông qua báo cáo dự kiến phân phối lợi nhuận vào các quỹ năm 2014 và kế hoạch phân phối lợi nhuận vào các quỹ năm 2015;

+ Thông qua báo cáo thẩm định của Ban Kiểm soát;

+ Tờ trình về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; quỹ lương năm 2015 và các vấn đề khác;

+ Các nội dung khác.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.