Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư Vi na ta ba (VTJ - UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  22/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2016 

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau

- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau

- Nội dung họp:

+ Báo cáo tình hình kinh doanh năm 2015;
+ Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2016;
+ Trình bày phương án hoạt động năm 2016;
+ Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính năm 2016;
+ Một số nội dung khác.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.