Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư Vi na ta ba (VTJ – UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/5/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 25/05/2015

- Lý do và mục đích: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau

- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau

- Nội dung họp:

+ Báo cáo tình hình kinh doanh năm 2014;

+ Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2015;

+ Trình bày phương án hoạt động năm 2015;

+ Thông qua việc sửa đổi Điều lệ;

+ Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính năm 2015;

+ Một số nội dung khác.

 

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.