Công ty cổ phần Dịch vụ vận tải ô tô Số 8 (VT8 – UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/8/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 18/08/2015

- Lý do và mục đích: Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến từ ngày 30/08/2015 đến ngày 10/09/2015

- Địa điểm thực hiện: Tại Công ty cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8

- Nội dung họp: Một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.