Công ty CP Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam (VST- UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/02/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng: 23/02/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện:  Thông báo sau

- Địa điểm thực hiện:  Thông báo sau

- Nội dung lấy ý kiến:

- Thông qua các báo cáo hoạt động của công ty năm 2015 gồm: Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh; Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát; Báo cáo tài chính 2015 đã kiểm toán.
-  Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.
-  Các vấn đề quan trọng khác.

 

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.