CTCP Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước (VSI - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  23/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2016 

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: 28/04/2016

- Địa điểm thực hiện: Văn phòng Công ty, số 10 Phổ Quang, p.2, q.Tân Bình, TP.HCM

- Nội dung họp: Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016. Báo cáo hoạt động của HĐQT và đánh giá giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành trong năm 2015. Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty đã được kiểm toán. Báo cáo của Ban Kiểm soát. Báo cáo chi phí hoạt động của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2015 và dự toán chi phí hoạt động năm 2016. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2015. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2015. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty. Các vấn đề khác theo thẩm quyền.

 

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.