TCP Thuỷ Điện Vĩnh Sơn -Sông Hinh (VSH - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 04/04/2016        

- Ngày đăng ký cuối cùng:  05/04/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2016 và tạm thanh toán cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt

a.     Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016:

−     Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
−     Thời gian thực hiện: 29/04/2016
−     Địa điểm thực hiện: Khách sạn Quy Nhơn, Số 8-10 đường Nguyễn Huệ, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
−     Nội dung họp:
+     Báo cáo kết quả kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2015;
+     Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015;
+     Báo cáo của HĐQT; Báo cáo của Ban Kiểm soát;
+     Kế hoạch kinh doanh tài chính và Đầu tư xây dựng năm 2016;
+     Phương án phân chia lợi nhuận, cổ tức năm 2015;
+     Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2016;
+     Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2015 và thông qua kế hoạch thù lao của HĐQT, BKS năm 2016;
+     Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
+     Các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.
b.     Tạm thanh toán cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt:

-     Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
-     Thời gian thực hiện:  16/05/2016
-     Địa điểm thực hiện:
+     Đối với chứng khoán đã lưu ký : Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền mặt  tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.
+     Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng Công ty cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh vào các ngày làm việc kể từ ngày 16/05/2016 và xuất trình Giấy chứng minh nhân dân.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.