Công ty cổ phần CONTAINER Phía Nam (VSG - UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  25/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2016 

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Tháng 04 năm 2016

- Địa điểm thực hiện: Thời gian và địa điểm cụ thể Công ty sẽ thông báo sau.

- Nội dung họp:  Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán 2015, báo cáo của HĐQT, BKS và các vân đề khác.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.