Cổ phiếu Công ty cổ phần Container Việt Nam (VSC - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/02/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng: 17/02/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau

- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau

- Nội dung lấy ý kiến:

+ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2016.
+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.
+ Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát.
+ Báo cáo phương án chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2015.
+ Các vấn đề khác theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.