Công ty Cổ phần Xây lắp và Địa ốc Vũng Tàu (VRC – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 4/5/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 06/05/2015

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu phổ thông – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến 06/06/2015

- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ gửi thông báo sau cho cổ đông

- Nội dung họp:

+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2014 và kế hoạch 2015;

+ Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015;

+ Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán;

+ Báo cáo thẩm tra về hoạt động của Công ty năm 2014 của Ban kiểm soát (BKS);

+ Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho Công ty năm 2015;

+ Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2014 và phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015;

+ Tờ trình về cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2014;

+ Báo cáo của HĐQT, BKS của nhiệm kỳ năm 2010-2014;

+ Bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới năm 2015-2019;

+ Sửa Điều lệ Công ty theo Luật doanh nghiệp mới 2014;

+ Một số vấn đề khác.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.