Công ty Cổ phần Xây lắp và Địa ốc Vũng Tàu (VRC - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng: 09/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến 8 giờ 30 phút ngày 09/04/2016

- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ gửi thư mời và thông báo sau.

- Nội dung lấy ý kiến:

-  Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2015 và kế hoạch 2016;
-  Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch năm 2016;
-  Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán;
- Báo cáo thẩm tra hoạt động của Công ty năm 2015 của Ban kiểm soát và kế hoạch năm 2016;
-  Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Công ty năm 2016;
-  Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015 và phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016;
-  Tờ trình về không chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2015;
-  Tờ trình ĐHCĐ  ủy quyền cho HĐQT bán, chuyển nhượng dự án Quận 7 hoặc hợp tác đầu tư dự án Quận 7 bất kỳ hình thức nào đảm bảo hiệu quả đầu tư;
-  Một số vấn đề khác.

 

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.