Công ty Cổ phần Bao bì Dầu thực vật (VPK- HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/03/2106

- Ngày đăng ký cuối cùng:  16/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện:  Dự kiến 08 giờ, ngày 15/04/2016

- Địa điểm thực hiện: Dự kiến Khách sạn Thắng Lợi – Nhà hàng VICTORY, 14 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, Tp. HCM.

- Nội dung lấy ý kiến:

+ Báo cáo kết quả SXKD năm 2015, kế hoạch năm 2016;
+ Báo cáo của Kiểm toán viên về báo cáo tài chính năm 2015;
+ Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015;
+ Báo cáo hoạt động của Hội  đồng quản trị năm 2015;
+ Các tờ trình để Đại hội thông qua;
+ Đại hội thảo luận và biểu quyết các nội dung của Đại hội.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.