Công ty cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam (VPD - UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05/04/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  06/04/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2016 

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Ngày 23/04/2016

- Địa điểm thực hiện: Tầng 3 – Khách sạn Điện lực Hà Nội, số 30 Phố Lý  Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Nội dung họp:

+ Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá thực trạng kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch năm 2016 và tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015, phương hướng nhiệm vụ năm 2016;
+ Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc năm 2015 và tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015;
+ Tờ trình phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ;
+ Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2015;
+ Tờ trình chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016;
+ Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015;
+ Tờ trình bổ sung, sửa đổi Điều lệ công ty;
+ Tờ trình điều chỉnh mục đích sử dụng vốn của đợt phát hành tăng vốn cho cổ đông hiện hữu theo Giấy chứng nhận chào bán số 51/GCN-UBCK do Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 21/07/2015;
+ Tờ trình xin phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc điều hành;
+ Tờ trình miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát;
+ Tờ trình phê duyệt danh sách các công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016;
+ Các nội dung khác (nếu có).
Nội dung chương trình họp cụ thể sẽ được Công ty cập nhật và gửi cho cổ đông thep quy định của pháp luật.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.