Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam (VPC – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 8/4/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 10/04/2015

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015

- Tỷ lệ thực hiện:            01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

-Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau tại thư mời họp đại hội

- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau tại thư mời dự Đại hội đến từng cổ đông, đăng tin trên Website của Công ty và phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của Pháp luật

- Nội dung Đại hội: Theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.