Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam (VNS - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  28/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2016 

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: 22/04/2016.

- Địa điểm thực hiện:  648 Nguyễn Trãi, Phường 11, Quận 5, Tp.Hồ Chí Minh.

- Nội dung họp:

+     Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015, kế hoạch năm 2016.
+     Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015.
+     Báo cáo kiển toán về Báo cáo tài chính 2015.
+     Báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015.
+     Thông qua Đại hội các vấn đề như: Phân phối lợi nhuận, lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2016.
+ Các vấn đề quan trọng khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.