Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam (VNS – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 2/6/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 04/06/2015

- Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức còn lại năm 2014 bằng tiền và Trả cổ phiếu thưởng

a. Chi trả cổ tức còn lại năm 2014 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu ( 01cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

- Ngày thanh toán: 25/06/2015

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại 648 Nguyễn Trãi, Phường 11, Quận 5, Tp.Hồ Chí Minh bắt đầu từ ngày 25/06/2015 và xuất trình chứng minh nhân dân.

b. Trả cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

- Tỷ lệ thực hiện: 1:0,2 (Người sở hữu 01 cổ phiếu được nhận 0,2 cổ phiếu mới)

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu (nếu có): Cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân phát sinh (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

- Ví dụ: Tại thời điểm chốt danh sách cuối cùng, cổ đông Nguyễn Văn A đang sở hữu 689 cổ phiếu. Theo phương án phát hành thì cổ đông A sẽ nhận thêm số cổ phiếu là 689*0,2:1= 137,8 cổ phiếu. Theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ cổ đông Nguyễn Văn A sẽ nhận được thực tế là 137 cổ phiếu, phần lẻ thập phân 0,8 sẽ bị hủy bỏ theo phương án.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu thưởng tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục cổ phiếu thưởng tại 648 Nguyễn Trãi, Phường 11, Quận 5, Tp.Hồ Chí Minh và xuất trình chứng minh nhân dân.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.