Tổng công ty Cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia Việt nam (VNR - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  30/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2016 

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Ngày 28/04/2016

- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau

- Nội dung họp:

+ Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016.
+ Phê chuẩn phương án phân phối lợi tức sau thuế, chi trả cổ tức năm 2015;
+ Phê chuẩn thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký năm 2015;
+ Báo cáo của Hội đồng quản trị, các tiểu ban của Hội đồng quản trị năm 2015;
+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015;
+Điều lệ tổ chức và  hoạt động sửa đổi;
+ Nội dung khác (nếu có)

 

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.