CTCP Sữa Việt Nam (VNM- HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/8/2014

- Ngày đăng ký cuối cùng: 15/08/2014

- Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức đợt 1/2014 bằng tiền mặt và Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

1. Tạm ứng cổ tức đợt 1/2014 bằng tiền mặt:

- Tỷ lệ cổ tức: 20%/ mệnh giá (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)

- Thời gian thanh toán: 05/09/2014

2. Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu:

- Tỷ lệ thực hiện: 20% (Mỗi cổ đông sở hữu 05 cổ phiếu tại thời điểm chốt sẽ nhận được 01 cổ phiếu phát hành thêm)

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phần phát hành thêm sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần cổ phần lẻ phát sinh sẽ bị hủy bỏ.

- Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông Nguyễn Văn A hiện đang sở hữu 24 cổ phiếu VNM sẽ được nhận (24x1/5)=4,8 cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị, cổ đông A sẽ được nhận 4 cổ phiếu mới và số cổ phiếu lẻ phát sinh 0,8 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.

- Địa điểm thực hiện đối với 02 nội dung nêu trên:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức và cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức và cổ phiếu tại Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam. Đối với cổ tức bằng tiền cổ đông nhận từ ngày 05/09/2014.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.